FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न भएका विभिन्न क्रयाकलापको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ८०/८१ Monday, August 14, 2023 - 16:26 PDF icon annual report fy 2079-80.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न भएका विभिन्न क्रयाकलापको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, August 4, 2022 - 12:23 PDF icon annual report fy 2078-79.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा संचालन भएका विभिन्न क्रियाकलापहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समावेश गरिएको वार्षिक ई-बुलेटिन ७८-७९ Thursday, October 21, 2021 - 16:09 PDF icon Yearly e-bulletin 077-078.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका कामहरुको वार्षिक प्रतिवेदन ७९-८० Tuesday, September 7, 2021 - 17:52 PDF icon Facial year 2077-78 Yearly progress report of Gaupalika 078-05-20.pdf
२०७६/७७ को वार्षिक प्रगती विवरण। ७६/७७ Tuesday, August 4, 2020 - 12:02 PDF icon संघीय प्रगति विवरण २०७६-०७७nya.pdf