FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ५, २०७९-०७-१७

७९-८० 02/14/2023 - 11:45 PDF icon निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ५ २०७९-०७-१७ .pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ४, २०७९-०६-३१

७९-८० 02/14/2023 - 11:44 PDF icon निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ४ २०७९-०६-३१ .pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ३, २०७९-०६-१४

७९-८० 02/14/2023 - 11:44 PDF icon निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ३ २०७९-०६-१४ .pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या २, २०७९-०५-२६

७९-८० 02/14/2023 - 11:43 PDF icon निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या २ २०७९-०५-२६ .pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या १, २०७९-०४-१३

७९-८० 02/14/2023 - 11:42 PDF icon निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या १ २०७९-०४-१३ .pdf

मिति २०७९/०२/१९ गतेको २० औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु।

७८-७९ 06/03/2022 - 14:21 PDF icon 2079 Jestha 19 20th Board Meeting_update.pdf

मिति २०७९/०२/१६ गतेको १९ औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 05/31/2022 - 12:45 PDF icon 19th Board Meeting GDRM.pdf