FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमीक र भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 06/26/2018 - 13:19 PDF icon तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमीक र भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि ७४/७५ 06/26/2018 - 13:16 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि.pdf
गुल्मीदरबार गाउँकार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 06/26/2018 - 13:13 PDF icon गुल्मीदरबार गाउँकार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलि २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 06/26/2018 - 13:11 PDF icon गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलि २०७४.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७४/७५ 06/26/2018 - 13:09 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 06/26/2018 - 13:03 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 06/26/2018 - 12:57 PDF icon उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/25/2018 - 17:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 06/25/2018 - 17:33 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावलि ७४/७५ 04/05/2018 - 15:36 PDF icon गुल्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

Pages