FAQs Complain Problems

सर्वोच्च अदालत न्यायमा पहुँच आयोगबाट प्रकाशित विभिन्न जानकारी मुलक पुस्तिकाहरु

लिङ्क:http://supremecourt.gov.np/a2jc/Page/jankaripustika

१. थुनु‍वा एंव कैदीको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

२. असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी

३. जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

४. आदिवासी / जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

५. फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

७. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

८. बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

९. छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

१०. महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका

११. देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

१२. फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

प्रकार:

आर्थिक वर्ष:

वडा प्रतिनिधिहरु